Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.masivec.cz, Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.masivec.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.masivec.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné, tedy včetně DPH.
 8. Zobrazení produktu je pouze informativní, produkty se mohou v detailech lišit.
 9. Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Doprava

Doprava za zdoží objednané na MASIVEC.CZ je ZDARMA !!!

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující může využít dodatečných služeb s příplatkem a to:

1. zvláštní dodací lhůta "TOPTIME" dopolední doručení do 12:00 za cenu 300 Kč
2. zvláštní dodací lhůta "TOP-PRIVAT" - večerní doručení v rozmezí 16.00-20.00 za cenu 300 Kč
3. zvláštní dodací lhůta "TOP-WEEKEND" - sobotní doručení do 13.00 za cenu 500 Kč
4. asistence s výnosem do patra „TOP-CONFORT“- maximální váha do 80 kg za cenu 300 Kč

Dodací lhůty

Pokud není uvedena dostupnost zboží, bude vám doručeno do 4 týdnů. Pokud je zboží skladem, bude vám doručené do 10 pracovních dnů.

 Pod pojmem den se rozumí pracovní den.

Převzetí zásilky

Ve smluveném termínu Vám bude doručena zásilka přepravní společností. 
Při přebírání zásilky se prosím řiďte níže uvedenými zásadami:

 1. Zboží při převzetí důkladně zkontrolujte. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na zboží bude uznána pouze, pokud bude vnější obal nepoškozen. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Ještě jednou Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, abyste mohli zboží dlouho užívat a byli s ním spokojeni. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce. Děkujeme za pochopení.
 2. V případě, že je zboží viditelně poškozeno, sepište s řidičem reklamační protokol. O celé situaci nás informujte na admin@masivec.cz
 3. V případě, že zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, neprodleně nás kontaktujte. Takovou reklamaci samozřejmě přijmeme a vyřídíme v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží).
 4. Při převzetí zásilky si prosím kontrolujte rovněž počet balení a tento počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.masivec.cz se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimkou je dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č.40/1964SB. občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení, pokud není VÝROBCEM uvedeno jinak.

 1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno. V případě, že ano, musí zákazník na místě sepsat se zástupcem přepravce protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu.
 2. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému nejlépe telefonicky.
 3. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat.
 4. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodejce. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).
 5. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.
 6. Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby bez poštovného, pokud bylo při prodeji účtováno.
 7. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2010 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží zákazník potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího dle podmínek dohodnutých při objednávce. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.